John Biancale e Gianluca Martino, Pavia di Udine 29 Agosto 2009 - © LesROCKETS.com

John Biancale e Gianluca Martino, Pavia di Udine 29 Agosto 2009
© LesROCKETS.com